Aktuálne oznamy

Vážení rodičia,

nakoľko došlo k zlepšeniu epidemiologickej situácie, v prípade,

že si pôjdete prevziať obed pre dieťa do školskej jedálne, prineste si vlastný obedár.

(Jedáleň už nebude používať jednorázové plastové obedáre.) Ďakujeme.


PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční v termíne 11.-13. mája 2022

bližšie informácie - TU


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky EMŠ Žilina 


OZNAM - OSPRAVEDLŇOVANIE PREDŠKOLÁKOV

Pozor zmena!

Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa - predškoláka (18 detí v triede Rybičiek) v materskej škole najviac 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní. Od 8 po sebe nasledujúcich pracovných dní neprítomnosti je potrebné priniesť lekárske potvrdenie. 


Milí rodičia,

POZOR ZMENA

Od 1. 2. 2022 je zriadený nový účet EMŠ pre účely zasielania MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK67 0900 0000 0051 8684 7981

Za pochopenie ďakujeme.

Rodičovský príspevok


Prevádzka materskej školy:

Prevádzka EMŠ je v čase od 6:30 do 16:30 hod. Ráno od 6:30 do 7:30 budú deti spojené v triede Rybičiek. Popoludní od 16:00 do 16:30 hod. budú deti spojené v triede Mravčekov.

Príchod detí do EMŠ je v čase do 8:00 hod. - po tomto čase sa vchod zamyká.

Čo potrebujete pri nástupe do EMŠ?

1. Veci pre dieťa podľa zoznamu "Čo treba do EMŠ"

2. Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - pri chýbaní dieťaťa 3 a viac po sebe nasledujúcich dní..

3. Zákonný zástupca je povinný v priestoroch budovy EMŠ mať prekryté horné dýchacie cesty a rešpektovať Podmienky vstupu do priestorov školy.


Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 09/2021