Aktuálne oznamy

Zvieratká v EMŠ


Dôležité upozornenie:


Z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a nenaplnenia minimálneho počtu kapacitných miest

bude počas jesenných prázdnin prevádzka EMŠ

P R E R U Š E N Á 

aj v piatok, dňa 28.10.2022

a v pondelok, dňa 31.10.2022.

               Za pochopenie ďakujeme.


Milí rodičia,

MESAČNÝ PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK67 0900 0000 0051 8684 7981

Za pochopenie ďakujeme.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 09/2022


Podmienky k získaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 
Čestné vyhlásenie.


OZNAM - OSPRAVEDLŇOVANIE PREDŠKOLÁKOV


Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa - predškoláka  v materskej škole najviac 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní. Od 8 po sebe nasledujúcich pracovných dní neprítomnosti je potrebné priniesť lekárske potvrdenie. Prevádzka materskej školy:

Prevádzka EMŠ je v čase od 6:30 do 16:30 hod. Ráno od 6:30 do 7:30 budú deti spojené v triede Rybičiek. Popoludní od 16:00 do 16:30 hod. budú deti spojené v triede Mravčekov.

Príchod detí do EMŠ je v čase do 8:00 hod. - po tomto čase sa vchod zamyká.

Čo potrebujete pri nástupe do EMŠ?

1. Veci pre dieťa podľa zoznamu "Čo treba do EMŠ"

2. Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - pri chýbaní dieťaťa 5 a viac po sebe nasledujúcich dní..

3. Zákonný zástupca je povinný v priestoroch budovy EMŠ rešpektovať Podmienky vstupu do priestorov školy.