Aktuálne oznamyDEŃ MATIEK - RYBIČKY


ŽIADOSŤ TU 


OZNÁMENIE

 

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy otvorená

od 3. júla do 21. júla 2023.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude prebiehať ako v režime počas školského roka, t.j. od 6:30 h do 16:30 h

Prosíme, zapisujte si svoj záujem o umiestnienie dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin do formulára, ktorý je umiestnený na nástenke v chodbe MŠ.


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy Žilina.  

Ostatné informácie a podmienky výberového konania nájdete TU


Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Prosíme rodičov detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie (t.j. rodičov predškolákov), alebo detí žijúcich v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“).aby v prípade záujmu o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa od 01.05.2023,

p o ž i a d a l i

o dotáciu na stravu, a to na tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť našej MŠ (osobne do rúk p. učiteliek), a to najneskôr v termíne do

3. apríla 2023.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.


Počas veľkonočných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy v dňoch

od 6. apríla (štvrtok) 

do 11. apríla (utorok) 2023 prerušená.

 

Nástup do MŠ je dňa 

12. apríla 2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia a priatelia školy,

Touto cestou si Vás aj v tomto roku dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu a Vaše deti. Dovoľujeme sa uchádzať o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnutia 2% z Vašich daní a informovali o tejto možnosti širšiu rodinu, kamarátov  či kolegov.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

·       -  skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·       -  skvalitnenie vybavenia školy

·        - zveľaďovanie školského dvora

·       -  doplnenie športových a didaktických pomôcok v rámci materskej školy.

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

 

1.   vypíšete tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov...“, ktoré máte k dispozícií v šatni MŠ (umiestnené sú na skrinkách vedľa nástenky), alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky našej MŠ.  ----> tlačio pdf.   

2.   K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.

3.   Odnesiete na daňový úrad (resp. môže zvoliť druhú možnosť a obidve tlačivá  odovzdať  triednym učiteľkám).

4.   Zároveň prosíme tých, ktorí sa rozhodli odniesť tlačivá na daňový úrad, aby fotokópie potvrdení a vyhlásení  predložili p.učiteľkám na zaevidovanie, aby sme mohli občianskemu združeniu preukázať nárok finančných prostriedkov viazaných pre našu MŠ.

 

V kalendárnom roku 2023 je oprávneným prijímateľom darovaných 2 % pre našu materskú školu:

Prijímateľ:               Občianske združenie MUDRLAND o.z.,

IČO: 42071968

 

 

Ďakujeme všetkým, fyzickým osobám i právnickým subjektom, rodičom, starým rodičom, priateľom, známym i neznámym za poskytnutie 2% dane z príjmu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

VIANOČNÉ PRÁZDNINY


Milí rodičia,

MESAČNÝ PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY.

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK67 0900 0000 0051 8684 7981

Za pochopenie ďakujeme.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 09/2022


Podmienky k získaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 
Čestné vyhlásenie.


OZNAM - OSPRAVEDLŇOVANIE PREDŠKOLÁKOV


Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa - predškoláka  v materskej škole najviac 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní. Od 8 po sebe nasledujúcich pracovných dní neprítomnosti je potrebné priniesť lekárske potvrdenie. Prevádzka materskej školy:

Prevádzka EMŠ je v čase od 6:30 do 16:30 hod. Ráno od 6:30 do 7:30 budú deti spojené v triede Rybičiek. Popoludní od 16:00 do 16:30 hod. budú deti spojené v triede Mravčekov.

Príchod detí do EMŠ je v čase do 8:00 hod. - po tomto čase sa vchod zamyká.

Čo potrebujete pri nástupe do EMŠ?

1. Veci pre dieťa podľa zoznamu "Čo treba do EMŠ"

2. Vyplnené a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - pri chýbaní dieťaťa 5 a viac po sebe nasledujúcich dní..

3. Zákonný zástupca je povinný v priestoroch budovy EMŠ rešpektovať Podmienky vstupu do priestorov školy.