Učitelia

Výchovu a vzdelávanie garantujeme láskavými, odborne kvalifikovanými pani učiteľkami, ktorým záleží na rozvoji dieťaťa v  kognitívnej, sociálno - emocionálnej, perceptuálno-motorickej i morálnej oblasti.  Rozvoj v týchto oblastiach zabezpečujeme individuálnym prístupom, projektovým vyučovaním, zážitkovým učením, či edukačnými aktivitami zameranými na plnenie jednotlivých cieľov.

Spolupracujeme s logopédkou, s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, či inými odborníkmi zameranými na individuálne potreby dieťaťa.

Odborným a láskavým prístupom pedagogických zamestnancov  chceme zabezpečiť bezproblémový vstup dieťaťa do základnej školy. Preto spolupracujeme aj s pedagógmi I. stupňa ZŠ a hlavne s cirkevným zborom.

Teší sa na Vás,

kolektív EMŠ. 

Pani učiteľky:
Bc. Lenka Dupkalová
Mgr. Iveta Dobrovičová
Mgr. Lýdia Rajčanová 
Bc. Gabriela Zajačková