Denný poriadok

Každý deň v materskej škole musí spĺňať isté normy a požiadavky. Deti počas pobytu v škole majú čas na hry, vzdelávanie, pobyt na čerstvom vzduchu, oddych, či v neposlednom rade dodržiavanie pitného a stravovacieho režimu. Naša materská škola bude v prevádzke od 6:30 do 16:30 hod.

Hry môžu byť individuálne či skupinové, hry zámerne pôsobiace na osobnostný rast dieťaťa alebo hry podľa vlastného výberu a záujmu detí.

Predprimárne vzdelávanie plní nielen výchovnú, ale aj vzdelávaciu funkciu. Tú zabezpečujú učitelia individuálnym prístupom, projektovým vyučovaním, zážitkovým učením či edukačnými aktivitami zameranými na plnenie jednotlivých cieľov. Na ich plnenie využívajú modernú techniku, interaktívnu tabuľu, didaktické pomôcky rozvíjajúce poznatky,  reč, logické myslenie, predstavivosť, výtvarnú a grafomotorickú zručnosť, samostatnosť, individuálny rast detí. Toto všetko zabezpečíme aj v našej EMŠ.

Deti milujú pobyt na čerstvom vzduchu. K dispozícii máme i oplotený, bezpečný a upravený areál pri EMŠ.

Po aktívnom pobyte na čerstvom vzduchu ostáva čas na oddych, ktorý je zabezpečný pobytom na lôžku. Každé dieťa má pridelené vlastné lôžko.

V  neposlednom rade je dôležité dodžiavanie pitného a stravovacieho režimu. Pitný režim je zabezpečený na triede počas celej prevádzky, stravovanie na prízemí v školskej jedálni pri základnej škole. Deti stolujú podľa časového rozpisu. Na základe lekárskeho potvrdenia vieme z dôvodu celiakie zabezpečiť diétnu stravu pre dieťa.

Denný poriadok